POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDA – JAVNA NABAVKA

Na osnovu člana 60. i 61. Zakona o javnim nabavkama („Službeni glasnik Republike Srbije“ broj 124/2012) i Rešenja o pokretanju postuka javne nabavke male vrednosti br. 2-4/1-2013-05 od 07.08.2013. godine Naručilac: Gradska opština Niška Banja, ul.Sinđelićeva br.3 , 18205  Niška Banja

upućuje

POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDA

Naručilac : Gradska opština Niška Banja, ul.Sinđelićeva br.3, 18205  Niška Banja

Predmet nabavke: televizijske usluge, javna nabavka male vrednosti br. 2-4/2013-05   oblikovana u 2 partije:

Partija 1: – ELEKTRONSKI MEDIJ –TELEVIZIJA (REGIONALNA POKRIVENOST)

Partija 2: – ELEKTRONSKI MEDIJ –TELEVIZIJA  (LOKALNA POKRIVENOST)

1. Uslovi za učešće u postupku :  Pravo učešća imaju sva zainteresovana lica, koja ispunjavaju uslove iz čl. 75.  Zakona o javnima nabavkama („Službeni glasnik Republike Srbije“ broj 124/2012).

2. Kriterijum za izbor najpovoljnije ponude: najniža ponuđena cena.

  1. Vreme i mesto uvida u konkursnu dokumentaciju , uslovi za preuzimanje konkursne dokumentacije: Konkursna dokumentacija može se besplatno preuzeti u elektronskom obliku sa Portala javnih nabavki i sajta Gradske opštine Niška Baanja www.goniskabanja.org.rs ili lično u Gradskoj opštini Niška Banja, ul. Sinđelićeva br.3, Niška Banja.

4. Vreme i mesto podnošenja ponuda: Ponude se mogu dostavljati lično ili putem

pošte na adresu: Gradska opština Niška Banja, Sinđelićeva br.3,  18000 Niška Banja, sa  naznakom :    Ne otvarati  – Ponuda za javnu nabavku br. 2-4/2013-05    – televizijske  usluge .  Ponuđač je dužan da na poleđini    koverte naznači   naziv, adresu, telefon i kontakt osobu.

Krajnji rok dostavljanja ponuda je  16.08.2013. godine do 10;00 časova  na  navedenoj adresi,  bez obzira na način dostavljanja. Blagovremenim će se smatrati ponude koje budu pristigle kod naručioca do 10;00  časova  poslednjeg dana roka.

5. Vreme i mesto otvaranja ponuda : Javno otvaranje ponuda  obaviće se poslednjeg dana

roka za dostavljanje ponuda u 10;00 časova i 30 minuta u prostorijama Gradske opštine Niška Banja. Ponuđač je dužan da na otvaranju ponuda preda Ovlašćenje (obrazac br. 6  iz konkursne dokumentacije)

  1. Odluka o dodeli ugovora biće doneta u roku od 10 dana od dana otvaranja ponuda.

7. Osoba  koja  će pružati dodatne informacije: Mirjana Grčić, tel. 018 45 48 130.

Preuzimanje Dokumentacije

Dokumentacija.docx

Komentari su zatvoreni.