O D L U K A o dodeli ugovora u postupku javne nabavke male vrednosti br. 1-1/2020-04/1

O D L U K A o dodeli ugovora u postupku javne nabavke male vrednosti br. 1-1/2020-04/1

REPUBLIKA SRBIJA
GRAD NIŠ
GRADSKA OPŠTINA
NIŠKA BANjA
Sinđelićeva br.3
Broj: 12/2020 -02
Datum:13.01.2020. godine

Na osnovu člana 108. i 112. Zakona o javnim nabavkama („Sl. glasnik RS“ br. 124/2012, 14/2015 i 68/2015) i izveštaja komisije o stručnoj oceni ponuda broj 1-1/8-2020-04/1 od 13.01.2020. godine
Predsednik Gradske opštine Niška Banja donosi

O D L U K U
o dodeli ugovora
Dodeljuje se ugovor o javnoj nabavci, u postupku javne nabavke male vrednosti br. 1-1/2020-04/1, čiji je predmet, dobra-materijal za saobraćaj:

R.br. SPECIFIKACIJA VRSTA GORIVA
1. Evropremium BMB – 95
2. Evropremium BMB – 100
3. Evrodizel sa aditivima
4. Evrodizel
5. Auto gas TNG
6. AD BLUE

-naziv i oznaka iz opšteg rečnika nabavki: 09100000, ponuđaču NIS A.D. Novi SAD, Nikole Tesle 32,Čačak.

O b r a z l o ž e nj e
Odlukom broj 1-1/2-2020-04/1 od 03.01.2020.godine pokrenut je postupak javne nabavke male vrednosti, dobra, materijal za saobraćaj.
Redni broj nabavke u Planu nabavki: 1.1.1.
Procenjena vrednost je 937.500,00 dinara bez uračunatog PDV, 1.125.000,00 sa uračunatim PDV.
Predmet nabavke nije oblikovan po partijama.
Dana 03.01.2020. godine, komisija je na Portalu Uprave za javne nabavke i svojoj internet stranici objavila poziv za podnošenje ponuda i konkursnu dokumentaciju.
U određenom roku za podnošenje ponuda, do 13.01.2020. godine, prispela je 1 (jedna) ponuda ponuđača NIS A.D. Novi SAD, Nikole Tesle 32, Čačak.
Uvidom u ponudu komisija konstatuje sledeće činjenice:
Ponuda ponuđača NIS A.D. Novi SAD, Nikole Tesle 32,Čačak je blagovremena, prihvatljiva, ispunjava sve uslove propisane konkursnom dokumentacijom naručioca. Obzirom na tu činjenicu i činjenicu da je prispela jedna ponuda, komisija ne vrši dodelu pondera. Ponuda ponuđača NIS A.D. Novi SAD, Nikole Tesle 32,Čačak sadrži jediničnu cenu dobra koje je predmet nabavke:
1. Evropremium BMB – 95 Litar 124,92 149,90
2. Evropremium BMB – 100 Litar 124,92 149,90
3. Evrodizel sa aditivima Litar 142,00 170,40
4. Evrodizel Litar 137,00 164,40
5. Auto gas TNG Litar 69,50 83,40
6. AD BLUE Litar 41,67 50,00

Po izvršenom uvidu u ponudu i stručnoj oceni ponude, komisija je predložila naručiocu donošenje odluke o dodeli ugovora o javnoj nabavci ponuđaču NIS A.D. Novi SAD, Nikole Tesle 32,Čačak.
Shodno članu 108. i 112. Zakona o javnim nabavkama („Sl.glasnik RS“, broj 124/2012, 14/2015 i 68/2015), naručilac utvrđuje da su ispunjeni uslovi za dodelu ugovora i donosi odluku o dodeli ugovora ponuđaču NIS A.D. Novi SAD, u postupku javne nabavke broj 1-1/2020-04/1.

POUKA O PRAVNOM LEKU: Protiv odluke dozvoljeno je podnošenje zahteva za zaštitu prava u roku od 5 (pet) dana od dana objavljivanja.

GRADSKA OPŠTINA NIŠKA BANjA
PREDSEDNIK

Dejan Jovanović, sr