O B A V E Š T E Nj E o zaključenom ugovoru u postupku javne nabavke male vrednosti dobra – električna energija

O B A V E Š T E Nj E o zaključenom ugovoru u postupku javne nabavke male vrednosti dobra – električna energija

Na osnovu člana 116. Zakona o javnim nabavkama („Službeni glasnik RS“ br. 124/2012,14/2015 i 68/2015 )

GRADSKA OPŠTINA NIŠKA BANjA
ul Sinđelićeva br. 3
NIŠKA BANjA
www.goniskabanja.org.rs

Objavljuje

O B A V E Š T E Nj E
o zaključenom ugovoru
u postupku javne nabavke male vrednosti
dobra, električna energija
br. 1-3/2017-04/1

Predmet javne nabavke – dobra.
Vrsta postupka: postupak javne nabavke male vrednosti.
Oznaka iz opšteg rečnika nabavki: 09310000, električna energija
Ukupno je primljena 1 (jedna) ponuda.
Ugovorena vrednost: 1.416.600,00 dinara bez PDV, 1.700.000,00 dinara sa PDV.
Kriterijum za izbor najpovoljnije ponude:najniža ponuđena cena.
Odluka o dodeli ugovora je doneta 30.01.2017. godine.
Ugovor je zaključen dana 30.01.2017. godine.
Izabrani ponuđač: JP EPS Beograd.
Ugovor je zaključen na period od jedne godine od dana zaključivanja.