O B A V E Š T E Nj E o zaključenom ugovoru

O B A V E Š T E Nj E o zaključenom ugovoru

Na osnovu člana 116. Zakona o javnim nabavkama („Službeni glasnik RS“ br. 124/2012,14/2015 i 68/2015 )

GRADSKA OPŠTINA NIŠKA BANjA
ul Sinđelićeva br. 3
NIŠKA BANjA
www.goniskabanja.org.rs

Objavljuje

O B A V E Š T E Nj E
o zaključenom ugovoru
u postupku javne nabavke male vrednosti
dobra, materijal za saobraćaj, benzin
br. 1-8/2017-04/1

Predmet javne nabavke – dobra.
Vrsta postupka: postupak javne nabavke male vrednosti.
Oznaka iz opšteg rečnika nabavki: 09100000, materijal za saobraćaj, benzin.
Ukupno je primljena 1 (jedna) ponuda.
Ugovorena vrednost: 791.700,00 dinara bez PDV, 950.000,00 dinara sa PDV.
Kriterijum za izbor najpovoljnije ponude:najniža ponuđena cena.
Odluka o dodeli ugovora je doneta 04.01.2018. godine.
Ugovor je zaključen dana 15.01.2018. godine (kod naručioca zaveden dana 04.01.2018. godine).
Izabrani ponuđač: NIS A.D. Novi SAD.
Ugovor je zaključen na period do 31.12.2018. godine.