JAVNI POZIV
SPORTSKIM ORGANIZACIJAMA O PRIJAVLjIVANjU
ZA SUFINANSIRANjE GODIŠNjIH PROGRAMA U OBLASTI SPORTA
U GRADSKOJ OPŠTINI NIŠKA BANjA ZA 2023. GODINU
(drugi)

JAVNI POZIV<br>SPORTSKIM ORGANIZACIJAMA O PRIJAVLjIVANjU<br>ZA SUFINANSIRANjE GODIŠNjIH PROGRAMA U OBLASTI SPORTA<br>U GRADSKOJ OPŠTINI NIŠKA BANjA ZA 2023. GODINU<br>(drugi)

I Sportske organizacije mogu svoje godišnje programe prijaviti za finansiranje/sufinansiranje sredstvima iz budžeta Gradske opštine Niška Banja, preko Sportskog saveza Niška Banja, u roku od 22.06.2023. do 06.07.2023.godine.

II Godišnji programi moraju biti iz oblasti sporta propisanih članom 4. tač. 1), 2), pravilnika o postupku odobravanja programa/projekata kojima se ostvaruju potrebe i interesi građana u oblasti sporta u Gradskoj opštini Niška Banja, odnosno za:

 1. Sportske saveze sa teritorije grada Niša koji sprovode programe u oblasti sporta na teritoriji Gradske opštine Niška Banja, u skladu sa Zakonom o sportu (“Sl. glasnik RS“, broj 10/2016);

Ukupan iznos sredstava planiran iz budžeta Gradske opštine Niška Banja za sufinansiranje godišnjih programa u oblasti sporta u 2023. godini iznosi 350.000. dinara.

III KRITERIJUMI KOJE PODNOSILAC PROGRAMA TREBA DA ISPUNI

 Uslovi koje podnosilac programa mora da ispuni: 
 1. da bude upisan u odgovarajući registar i nacionalnu evidenciju u skladu sa Zakonom;
 2. da isključivo ili pretežno posluje na nedobitnoj osnovi, ako Zakonom nije drugačije određeno;
 3. da ima sedište na teritoriji Gradske opštine Niška Banja, u posebnim slučajevima definisanim javnim pozivom treba da ima sedište na teritoriji Grada Niša;
 4. da je direktno odgovoran za realizaciju programa;
 5. da je prethodno obavljao delatnost u oblasti sporta najmanje jednu godinu;
 6. da je sa uspehom realizovao prethodno odobrene programe, osim u slučaju da program podnosi prvi put;
 7. da ispunjava uslove za obavljanje sportskih aktivnosti i delatnosti u skladu sa Zakonom, a koje su u vezi sa predlogom programa i u skladu sa Zakonom, i
 8. da raspolaže kapacitetima za realizaciju programa.

Prijave programa neće biti razmatrane ukoliko:

1) je podnosilac programa u postupku likvidacije, stečaja i pod privremenom zabranom obavljanja delatnosti;
2) je podnosilac programa u blokadi poslovnog računa u trenutku zaključivanja ugovora o realizaciji programa i uplati budžetskih sredstava, ima poreske dugove ili dugove prema organizacijama socijalnog osiguranja, i
3) je podnosilac progrma u poslednje dve godine pravnosnažnom odlukom kažnjen za prekršaj ili privredni prestup u vezi sa svojim finansijskim poslovanjem, korišćenjem imovine, radu sa decom i sprečavanjem negativnih pojava u sportu.

IV KRITERIJUMI U POGLEDU IZBORA I FINANSIRANjA PROGRAMA

Predlog programa mora da zadovoljava sledeće opšte kriterijume:

 1. da doprinosi ostvarivanju potreba i interesa građana u oblasti sporta na području opštine, utvrđenih Zakonom;
 2. da je u skladu sa Zakonom o sportu, podzakonskim aktima, Strategijom razvoja sporta u Republici Srbiji i aktima Gradske opštine Niška Banja;
 3. da je od interesa za Gradsku opštinu Niška Banja;
 4. da je u skladu sa sportskim pravilima i principima nadležnog nacionalnog granskog sportskog saveza;
 5. da je u skladu sa uslovima, kriterijumima i ciljevima navedenim u javnom pozivu
 6. da se realizuje na teritoriji Gradske opštine Niška Banja, osim programa priprema i učešća na takmičenjima;
 7. da ima značajan i dugotrajan uticaj na razvoj sporta u Gradskoj opštini Niška Banja;
 8. da će se realizovati u tekućoj godini;
 9. da je predviđeno fazno (u ratama) sufinansiranje programa, koji se realizuju u dužem vremenskom periodu.

V POSTUPAK PRIJAVLjIVANjA

 Podnosilac predloga programa je obavezan da dostavi sledeću dokumentaciju: 

 Osnovna dokumentacija: 
 1. Prijava na konkurs
 2. Aplikacioni formular – Predlog godišnjih programa sportskih organizacija kojima se ostvaruju potrebe i interesi građana u oblasti sporta u GO Niška Banja za 2023. godinu. Prateća obavezna dokumentacija:
 3. kopija rešenja o registraciji organizacije;
 4. kopija rešenja o dodeli PIB-a (samo ako PIB nije sadržan u rešenju o registraciji);
 5. kopija statuta;
 6. izjava o partnerstvu popunjena i potpisana od strane svih partnera u programu;
 7. ostala dokumentacija navedena u odgovarajućem obrascu prijave ( npr. licence ili diplome za trenere, ugovori za trenere, žrebne i startne liste i bilteni i sl.). Aplikacioni formular za prijavu na javni poziv Gradske opštine Niška Banja za sufinansiranje/finansiranje programa iz oblasti sporta iz budžeta Gradske opštine Niška Banja za 2023. godinu podnosioci programa mogu preuzeti sa zvaničnog sajta Gradske opštine Niška Banja www.goniskabanja.org.rs
  Aplikacioni formular mora biti popunjeni u 4 (četiri) primerka, overen pečatom organizacije i potpisan od strane ovlašćenog lica, od kojih se 3 (tri) primerka predaju Sportskom savezu Niška Banja, a jedan overen od strane saveza zadržava podnosilac programa. Celokupna osnovna i prateća dokumentacija kao i CD, moraju biti dostavljeni u jednoj fascikli, u suprotnom neće biti uzeta u obzir (smatraće se da nije ispunjen formalni uslov).

Prednja strana fascikle mora da sadrži naznaku sa sledećim podacima:

 • ime i adresa podnosioca predloga programa, i
 • naziv programa. Prijava se može dostviti lično ili poštom na adresu: Sportski savez Niška Banja, Ul. Školske česme 2g, 18205 Niška Banja.
    Sportski savez može od nosioca programa, za predloge programa kod kojih postoji potreba za dodatnim informacijama, pojašnjenjima, korigovanjima ili dopunama, da traži dodatno objašnjenje, korigovanje ili dopunu predloga programa. Ukoliko sportska organizacija ne pruži dodatno objašnjenje, ne iskoriguje predlog programa u skladu sa primedbama predlagača ili ne dostavi nedostajuću obaveznu dokumentaciju u roku koji je utvrdio Sportski savez, a koji ne može biti duži od 8 dana, smatraće se da je ta sportska organizacija odustala od predloga svog programa. 

Pre dostavljanja predloga programa Komisiji za sprovođenje javnog konkursa u oblasti sporta, ovlašćeni predlagač, odnosno teritorijalni sportski savez, utvrđuje rok do koga mu sportske organizacije dostavljaju svoje predloge programa i o tome ih obaveštava u pisanom obliku.
Teritorijalni sportski savez može od nosioca programa, za predloge programa kod kojih postoji potreba za dodatnim informacijama, pojašnjenjima, korigovanjima ili dopunama, da traži dodatno objašnjenje, korigovanje ili dopunu predloga programa. Ukoliko sportska organizacija ne pruži dodatno objašnjenje, ne iskoriguje predlog programa u skladu sa primedbama predlagača ili ne dostavi nedostajuću obaveznu dokumentaciju do roka za dostavljanje predloga programa, smatraće se da je ta sportska organizacija odustala od predloga svog programa.
Postupak po javnom pozivu sprovodi Komisija za sprovođenje javnog konkursa u oblasti sporta.
Komisija ima predsednika i dva člana, koje imenuje Veće Gradske opštine Niška Banja.
Listu vrednovanja i rangiranja prijavljenih programa i projekata u roku koji ne može biti duži od 60 dana od dana isteka roka za podnošenje prijava, utvrđuje komisija.
Lista iz stava 1. ovog člana objavljuje se obavezno na zvaničnoj inernet stranici nadležnog organa.
Učesnici imaju pravo uvida u podnete prijave i priloženu dokumentaciju u roku od tri dana od dana objavljivanja liste.
Na listu iz stava 1. ovog člana učesnici konkursa imaju pravo prigovora u roku od 8 dana od dana njenog objavljivanja.
Odluku o prigovoru komisija donosi u roku od 15 dana od dana njenog prijema.
Odluku o izboru programa i projekata kojima se iz budžeta Gradske opštine Niška Banja dodeljuju sredstva za podsticanje programa i projekata ili nedostajućeg dela sredstava za finansiranje programa i projekata, Veće Gradske opštine Niška Banja donosi u roku od 30 dana od dana isteka roka za podnošenje prigovora.
Odluka iz stava 5. ovog člana se objavljuje na zvaničnoj internet stranici Gradske opštine Niška Banja.

Dobijena sredstva iz budžeta Gradske opštine Niška Banja moraju biti upotrebljena najkasnije do 31.12.2023. godine
Nosilac programa je u obavezi da Veću Gradske opštine Niška Banja, na njegov zahtev, u roku koji je predviđen ugovorom, a najmanje jednom godišnje, dostavi izveštaj sa potrebnom dokumentacijom o ostvarivanju programa ili delova programa i korišćenju sredstava budžeta Gradske opštine Niška Banja.

 Za sve dodatne informacije zainteresovani se mogu obratiti Sportskom savezu Niška Banja na telefone 0655972005, ili putem elektronske pošte na e-mail: sportskisavezniskebanje@niskabanja

Broj: 17/2023-01
Datum: 22.06.2023. god. 

SPORTSKI SAVEZ NIŠKA BANjA  	 	 	 	 	 	 	      
                                              Nemanja Mitrović