O B A V E Š T E Nj E o zaključenom ugovoru u postupku javne nabavke male vrednosti dobra – električna energija

Na osnovu člana 116. Zakona o javnim nabavkama („Službeni glasnik RS“ br. 124/2012,14/2015 i 68/2015 ) GRADSKA OPŠTINA NIŠKA BANjA ul Sinđelićeva br. 3 NIŠKA BANjA www.goniskabanja.org.rs Objavljuje O B A V E Š T E Nj E o zaključenom ugovoru u postupku javne nabavke male vrednosti dobra, električna energija br. 1-3/2017-04/1 Predmet javne nabavke – dobra. Vrsta postupka: postupak… Opširnije…

POZIV – Javna nabavka električne energije

Na osnovu člana 60. i 61. Zakona o javnim nabavkama („Službeni glasnik Republike Srbije“ broj 124/12, 14/15 i 68/15) i Odluke o pokretanju postuka javne nabavke male vrednosti br. 1-2/1-2016-05 od 21.01.2016. godine Naručilac: Gradska opština Niška Banja, ul.Sinđelićeva br.3 , 18205 Niška Banja upućuje POZIV ZA PODNOŠENjE PONUDA Naručilac : Gradska opština Niška Banja, ul.Sinđelićeva br.3, 18205 Niška Banja… Opširnije…

POZIV – Javna nabavka goriva za putnička vozila za potrebe GO Niška Banja

Na osnovu člana 55. Zakona o javnim nabavkama Sl. Glasnik RS broj 124/2012,14/15 i 68/15 Gradska opština Niška Banja, objavljuje POZIV ZA PODNOŠENjE PONUDE 1. Podaci o naručiocu Naručilac: ………………………………. Gradska opština Niška Banja Adresa: ……………………………………. Sinđelićeva br.3, Niška Banja Internet stranica:……………………. www.goniskabanja@org.rs 2. Vrsta postupka javne nabavke Predmetna javna nabavka se sprovodi u postupku javne nabavke male vrednosti u… Opširnije…

Obaveštenje

O B A V E Š T E Nj E Gradska opština Niška Banja, raspisala je oglas za davanje lokacija za postavljanje kioska na javnim površinama na teritoriji Niške Banje, putem javnog nadmetanja. Zbog objektivnih razloga postupak se prekida. Licitacija zakazana za 29.03.2016. godine se odlaže. Novi termin će biti naknadno određen i svi zainteresovani će biti blagovremeno obavešteni. Sva… Opširnije…

Obaveštenje o zaključenom ugovoru u postupku javne nabavke – usluge reprezentacije, ugostiteljske usluge…

Na osnovu člana 116. Zakona o javnim nabavkama („Službeni glasnik RS“ br. 124/2012, 14/2015 i 68/2015) GRADSKA OPŠTINA NIŠKA BANjA ul Sinđelićeva br. 3 NIŠKA BANjA www.goniskabanja.org.rs objavljuje O B A V E Š T E Nj E o zaključenom ugovoru u postupku javne nabavke male vrednosti usluge, redni broj nabavke JN 2-1/2016-05 Predmet javne nabavke – usluge reprezentacije, ugostiteljske… Opširnije…

Oglas za davanje lokacije za postavljanje kioska na javnim površinama

Na osnovu člana 146. Zakona o planiranju i izgradnji („Sl. glasnik RS“, broj 72/2009, 81/20009-ispr.,64/2010-odluka US,24/2011, 121/2012, 42/2013-odluka US, 50/2013-odluka US, 98/2013-odluka US, 132/2014 i145/2014), člana 8. Odluke o postavljanju manjih montažnih objekata na javnim površinama na teritoriji grada Niša (“Službeni list grada Niša” br. 3/2008-prečišćen tekst), Odluke o izmeni odluke o postavljanju manjih montažnih objekata na javnim površinama na… Opširnije…

Odluka o dodeli ugovor o javnoj nabavci čiji je predmet usluge reprezentacije, ugostiteljske usluge

REPUBLIKA SRBIJA GRAD NIŠ GRADSKA OPŠTINA NIŠKA BANjA Sinđelićeva br.3 Broj: 107/2016-02 Datum: 11.03.2016. godine Na osnovu člana 108. Zakona o javnim nabavkama („Sl. glasnik RS“ br. 124/2012, 14/2015 i 68/2015) i izveštaja komisije o stručnoj oceni ponuda broj 2-1/12 -2016-05 od 07.03.2016. godine Predsednik Gradske opštine Niška Banja donosi O D L U K U o dodeli ugovora Dodeljuje… Opširnije…

Poziv za podnošenje ponuda – ugostiteljske usluge i usluge reprezentacije

Republika Srbija Grad Niš Gradska opština Niška Banja ul.Sinđelićeva br.3 Niška Banja Broj: 2-1/6-2016-05 Datum : 24.02.2016. godine Na osnovu člana 60. i 61. Zakona o javnim nabavkama nabavkama („Službeni glasnik Republike Srbije“ broj 124/2012, 14/2015 i 68/2015) i Odluke o pokretanju postuka javne nabavke male vrednosti br. 2-1/2-2016-05 od 23.02.2016. godine, Naručilac : Gradska opština Niška Banja, ul. Sinđelićeva… Opširnije…

Obaveštenje o zaključenom ugovoru

  Na osnovu člana 116. Zakona o javnim nabavkama („Službeni glasnik RS“ br. 124/2012, 14/2015 i 68/2015) GRADSKA OPŠTINA NIŠKA BANjA ul Sinđelićeva br. 3 NIŠKA BANjA www.goniskabanja.org.rs objavljuje O B A V E Š T E Nj E o zaključenom ugovoru u postupku javne nabavke male vrednosti dobra, redni broj JN 1-2/2016-05 Predmet javne nabavke – -električna energija, -naziv… Opširnije…

Obaveštenje o zaključenom ugovoru

Na osnovu člana 116. Zakona o javnim nabavkama („Službeni glasnik RS“ br. 124/2012, 14/2015 i 68/2015) GRADSKA OPŠTINA NIŠKA BANjA ul Sinđelićeva br. 3 NIŠKA BANjA www.goniskabanja.org.rs objavljuje O B A V E Š T E Nj E o zaključenom ugovoru u postupku javne nabavke male vrednosti dobra, materijal za saobraćaj, gorivo br. 1-1/2016-05 Predmet javne nabavke – dobra. Vrsta… Opširnije…