O B A V E Š T E Nj E o produženju roka za podnošenje ponuda u postupku javne nabavke dobra, meterijal, oprema za potrebe realizacije Projekta održavanja javnog parka u Niškoj Banji ORN: IA 41 restauracija br. 1-6/2019-04/1

O B A V E Š T E Nj E o produženju roka za podnošenje ponuda u postupku javne nabavke dobra, meterijal, oprema za potrebe realizacije Projekta održavanja javnog parka u Niškoj Banji  ORN: IA 41 restauracija br. 1-6/2019-04/1

Na osnovu člana 63. Zakona o javnim nabavkama („Službeni glasnik RS“ br. 124/2012,14/2015 i 68/2015 ),

GRADSKA OPŠTINA NIŠKA BANjA
ul Sinđelićeva br. 3
NIŠKA BANjA
www.goniskabanja.org.rs

Objavljuje

O B A V E Š T E Nj E
o produženju roka za podnošenje ponuda
u postupku javne nabavke dobra, meterijal,
oprema za potrebe realizacije Projekta održavanja
javnog parka u Niškoj Banji
ORN: IA 41 restauracija
br. 1-6/2019-04/1

Predmet javne nabavke – dobra
Vrsta postupka: postupak javne nabavke male vrednosti.
Opis predmeta nabavke: oprema za potrebe realizacije Projekta održavanja javnog parka u Niškoj Banji.
Datum objavljivanja poziva za podnošenje ponuda: 12.04.2019. godine.
Datum objavljivanja obaveštenja o produženju roka: 22.04.2019. godine.
Razlog za produženje roka: odgovor na zahtev za pojašnjenje.
Vreme i mesto za podnošenje ponuda (novi rok): 24.04.2019. godine u 09:00 časova, Gradska opština Niška Banja, ul. Sinđelićeva br.3.
Vreme i mesto otvaranja ponuda: 24.04.2019. godine u 09:15 časova, Gradska opština Niška Banja, ul. Sinđelićeva br.3.