Javna nabavka male vrednosti broj 1-6/2019-04/1 – dobra, materijal, oprema za potrebe realizacije Projekta održavanja javnog parka u Niškoj Banji

Republika Srbija Grad Niš Gradska opština Niška Banja Sinđelićeva br. 3 Broj: 1-6/5-2019-04/1 Datum: 12.04.2019. godine Na osnovu člana 55. Zakona o javnim nabavkama Sl. Glasnik RS broj 124/2012,14/15 i 68/15 Gradska opština Niška Banja, objavljuje POZIV ZA PODNOŠENjE PONUDE 1. PODACI O NARUČIOCU Gradska opština Niška Banja Adresa naručioca: ul. Sinđelićeva br.3, Niška Banja Internet stranica naručioca – www.goniskabanja.org.rs… Opširnije…

OBAVEŠTENjE o zaključenom ugovoru u postupku javne nabavke br. 2-7/2019-04/1 za partiju 1 (jedan) nacionalna kuhinja i partiju 2(dva) posna kuhinja

Na osnovu člana 116. Zakona o javnim nabavkama („Službeni glasnik RS“ br. 124/2012,14/2015 i 68/2015 ) GRADSKA OPŠTINA NIŠKA BANjA ul Sinđelićeva br. 3 NIŠKA BANjA www.goniskabanja.org.rs Objavljuje O B A V E Š T E Nj E o zaključenom ugovoru u postupku javne nabavke male vrednosti ugostiteljske usluge, usluge reprezentacije, br. 2-7/2019-04/1 za partiju 1 (jedan) nacionalna kuhinja i… Opširnije…