RANG LISTA projekata/programa udruženja građana i nevladinih organizacija koji se sufinansiraju/finansiraju iz budžeta GONB za 2019. godinu

Na osnovu Uredbe o sredstima za podsticanje programa ili nedostajućeg dela sredstava za finansiranje programa od javnog interesa koja realizju udruženja, broj 110-1666/2018 i Pravilnika o načinu sufinansiranja i finansiranja projekata udruženja građana i nevladinih organizacija, broj 1/-2019-09, Konkursna komisija na sednici održanoj 29.01.2019. godine utvrdila je RANG LISTU projekata/programa udruženja građana i nevladinih organizacija koji se finansiraju/sufinansiraju iz budžeta Gradske… Opširnije…

JAVNI POZIV ZA DODELU SREDSTAVA ZA POMOĆ U ODRŽAVANjU OSNOVNIH ŠKOLA I DEČIJIH VRTIĆA IZ BUDžETA GO NIŠKA BANjA

Na osnovu člana 47. Statuta Gradske opštine Niška Banja („Sl. List Grada Niša“ be. 124/08), člana 5. Pravilnika o dodeli sredstava iz budžeta Gradske opštine Niška Banja za pomoć u održavanju osnovnih škola i dečijih vrtića na teritoriji gradske opštine Niška Banja, broj 40/1-2008-03 od 4.7.2018.godine, Veće gradske opštine Niška Banja raspisuje: JAVNI POZIV GRADSKE OPŠTINE NIŠKA BANjA ZA DODELU… Opširnije…

I u ovoj godini iskoristite besplatan vaučer za odmor u Niškoj Banji

Ministarstvo turizma, turizma i telekomunikacija je u budžetu obezbedilo sredstva za  100.000 vaučera u 2019. godini za podsticaj domaćeg turizma. Uredbom o uslovima dodele i korišćenja sredstava za podsticaj unapređenja turističkog prometa domaćih turista na teritoriji Srbije predviđeno je da se vaučeri za subvencionisano korišćenje usluga smeštaja mogu koristiti i na teritoriji Gradske opštine Niška Banja. Vaučere za letovanje mogu… Opširnije…

OBAVEŠTENJE o zaključenom ugovoru u postupku javne nabavke br. 1-5/2018-04/1

Na osnovu člana 116. Zakona o javnim nabavkama („Službeni glasnik RS“ br. 124/2012,14/2015 i 68/2015 ) GRADSKA OPŠTINA NIŠKA BANjA ul Sinđelićeva br. 3 NIŠKA BANjA www.goniskabanja.org.rs Objavljuje O B A V E Š T E Nj E o zaključenom ugovoru u postupku javne nabavke male vrednosti dobra, materijal za saobraćaj, benzin br. 1-5/2018-04/1 za partiju 1 (jedan) Predmet javne… Opširnije…

DOGOVOR U VEZI ZAJEDNIČKIH AKTIVNOSTI DOMA ZDRAVLjA NIŠ I GRADSKE OPŠTINE NIŠKA BANjA

Dom zdravlja Niš je zdravstvena ustanova na nivou primarne zdravstvene zaštite čiji je osnivač lokalna samouprava. Rukovodstvo Doma zdravlja Niš, na čelu sa direktorom prof.dr Miloradom Jerkanom, u cilju nastavka uspešne saradnje sa opštinama Grada Niša, dana 15.01.2019. godine, održao je sastanak sa predsednikom Gradske opštine Niška Banja. Gradska opština Niška Banja prostire se na teritoriji koja obuhvata 2 naselja,… Opširnije…

ODLUKA o dodeli ugovora u postupku javne nabavke male vrednosti broj 1-8/2018-04/1

REPUBLIKA SRBIJA GRAD NIŠ GRADSKA OPŠTINA NIŠKA BANjA Sinđelićeva br.3 Broj:12/2019-02 Datum:14.01.2019. Na osnovu člana 108. Zakona o javnim nabavkama („Sl. glasnik RS“ br. 124/2012, 14/2015 i 68/2015), člana 112. ZJN („Sl.glasnik RS“, broj 124/2012, 14/2015 i 68/2015) i izveštaja komisije o stručnoj oceni ponuda broj 1-8/9-2018-04/1 od 14.01.2019. godine Predsednik Gradske opštine Niška Banja donosi O D L U… Opširnije…

JAVNI POZIV ZA SUFINANSIRANjE/FINANSIRANjE PROGRAMA/PROJEKATA UDRUŽENjA GRAĐANA I NEVLADINIH ORGANIZACIJA

Na osnovu člana 8. Pravilnika o dodeli sredstava iz budžeta Gradske opštine Niška Banja za programe i projekte udruženja građana i nevladinih organizacija br. 1/1-2019-03 od 09.01.2019.godine, Veće Gradske opštine Niška Banja raspisuje JAVNI POZIV ZA SUFINANSIRANjE/FINANSIRANjE PROGRAMA/PROJEKATA UDRUŽENjA GRAĐANA I NEVLADINIH ORGANIZACIJA IZ BUDžETA GRADSKE OPŠTINE NIŠKA BANjA ZA 2019. GODINU za dodelu sredstava za programe/projekte od interesa za… Opširnije…

ODLUKA O OBUSTAVI POSTUPKA – dobra-materijal za saobraćaj; partija 2

REPUBLIKA SRBIJA GRAD NIŠ GRADSKA OPŠTINA NIŠKA BANjA Sinđelićeva br.3 Broj: 2/2019-02 Datum: 04.01.2019. godine Na osnovu člana 109. Zakona o javnim nabavkama („Sl. glasnik RS“ br. 124/2012, 14/2015 i 68/2015) i izveštaja komisije o stručnoj oceni ponuda broj 1-5/9-2018-04/1 od 04.01.2019. godine Predsednik Gradske opštine Niška Banja donosi O D L U K U o obustavi postupka Obustavlja se… Opširnije…

ODLUKA O DODELI UGOVORA – dobra-materijal za saobraćaj

REPUBLIKA SRBIJA GRAD NIŠ GRADSKA OPŠTINA NIŠKA BANjA Sinđelićeva br.3 Broj: 1/2019-02 Datum: 04.01.2019. godine Na osnovu člana 108. Zakona o javnim nabavkama („Sl. glasnik RS“ br. 124/2012, 14/2015 i 68/2015) i izveštaja komisije o stručnoj oceni ponuda broj 1-5/9-2018-04/1 od 04.01.2019. godine Predsednik Gradske opštine Niška Banja donosi O D L U K U o dodeli ugovora Dodeljuje se… Opširnije…

POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDE – Nabavka električne energije

Na osnovu člana 60. i 61. Zakona o javnim nabavkama („Službeni glasnik Republike Srbije“ broj 124/12, 14/15 i 68/15) i Odluke o pokretanju postuka javne nabavke male vrednosti br. 1-8/1-2018-04/1 od 27.12.2018. godine Naručilac: Gradska opština Niška Banja, ul.Sinđelićeva br.3 , 18205 Niška Banja upućuje POZIV ZA PODNOŠENjE PONUDA Naručilac : Gradska opština Niška Banja, ul.Sinđelićeva br.3, 18205 Niška Banja… Opširnije…